rekguitars.com
www.rekguitars.com
reklama
Tapping oburęczny, Adam Fulara & Fool-X trio

O nasKatalogKontaktconstructionpl pickupspytania i odpowiedzi

PSM - Peter Slapa Model

powiększ

model   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . PSM - Peter Slapa Model
skala   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 25,5" & 32"
korpus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Brzoza arktyczna, maho?
szyjka   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Orzech
podstrunnica   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Heban Macassar
promień .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14"
przetworniki .   .   .   .   .   .     .   .   .   . Merlin,
progi   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Jumbo
stroiki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Gotoh
potencjometry .   .   .   .   .   .   .   .   . Preamp Bartolini: NTMB-918F
przełącznik   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Roz??czanie cewek
mostek   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . Custom
wykończenie szyjki   .   .   .   .     .   .   . Lakier
wykończenie korpusu .   .   .   .   .   .   . Lakier
cena .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . pln kontakt

www.peterslapa.com.

Obejrzyj i pos?uchaj. Pierwsze wprawki Piotra na instrumencie.

Gitara PSM jak ?atwo zauwa?y? jest po??czeniem standardowej gitary elektrycznej i gitary basowej, w zwi?zku z czym mo?na j? okre?li? jako gitarowo-basow? hybryd?. Podstrunnica instrumentu mie?ci w sobie chwytnie gitarow? i basow?, co jest konsekwencja zastosowania dwch skal: gitarowej o d?ugo?ci 25,5 cala i basowej 32 calowej. Wybr tego rozwi?zania by? podyktowany wymaganiami Piotra S?apy, ktry chcia? uzyska? brzmienie gitary basowej i standardowej gitary elektrycznej w jednym instrumencie. Strj instrumentu jest nast?puj?cy - struny gitarowe strojone standardowo: e, b, g, d; strj basu: as, es.

Jak ?atwo zauwa?y? progi obu chwytni nie pokrywaj? si?, co wymaga od muzyka nowego podej?cia do nauki gry na PSM. Przestrojenie struny basowej e o p? tonu w d? do d?wi?ku es w znacznym stopniu niweluje t? niedogodno??. Kto? mo?e zada? pytanie po co w?a?nie taka konstrukcja? Czy nie wystarczy?o zastosowa? np. standardowej skali barytonowej lub np. 28 calowej i dzi?ki temu pozby? si? problemu nie pokrywaj?cych si? progw? Odpowiedz jest prosta. PSM jest rezultatem odrzucenia p??rodkw. Zamierzeniem by?o osi?gni?cie pe?nego brzmienia basu i prawdziwej gitary.

Skala basowa 32 calowa jest rezultatem kompromisu pomi?dzy 3 czynnikami: maksymalnej niwelacji nie pokrywania si? progw, mo?liwo?ci konstrukcyjnych i przede wszystkim konieczno?ci zachwiana prawdziwego przemienia basu. W przypadku zachowania rwno?ci progw i np. skali 27,5 lub 28 calowej mieliby?my dobrze brzmi?c? gitar? barytonow? i fatalny bas. Wyd?u?anie za? skali w kierunku skali basowej mia?oby z drugiej strony fatalny wp?yw na brzmienie i mo?liwo?ci strun standardowej gitary. Rozwi?zanie zastosowanie w PSM jest wi?c z?otym ?rodkiem, zapewniaj?cym realizacj? postawionego zadania.

Gitara zosta wyposa?ona w dwa ca?kowicie odr?bne uk?ady elektryczne. Uk?ad gitarowy to czterostrunowy humbucker firmy Merlin wyposa?ony w mo?liwo?? rozdzielania cewek za pomoc? ma?ego prze??cznika oraz tradycyjnie dwa potencjometry g?o?no?ci i barwy. Uk?ad basowy to dwa przetworniki basowe Merlin oraz trjdro?ny preamp NTMB-918F firmy Bartolini. Dziki zastosowaniu przedstawionego rozwi?zania PSM brzmi autentycznie zarwno jako bas jak i gitara, dzi?ki czemu mo?liwe jest granie np. pochodu basowego i akordw jednocze?nie.

Korpus PSM jest tzw. konstrukcj? semi-hollow body. Zbudowany zosta? z brzozy arktycznej i mahoniu, ozdobiony czarnym bindingiem. Wielocz??ciowy gryf powsta? z orzecha oraz elementw mahoniu. Podstrunnic? wykonano z hebanu odmiany Macassar z zastosowaniem progw jumbo.

PSM nie jest, wbrew pozorom, instrumentem trudnym do opanowania. Si?? rzeczy wymaga jednak innego podej?cia do opalcowania i ?wie?ego spojrzenia na kwestie akordw i skal. Paradoksalnie mo?e si? przys?u?y? do lepszego opanowania gitary poprzez konieczno?? odrzucenia przyj?tych schematw i skupieniu si? na pojedynczych d?wi?kach np. jako sk?adnikach akordw. W konsekwencji pog??bi to umiej?tno?? odnajdywania konkretnych d?wi?kw, w?a?ciwych interwa?w i de facto mo?e si? przyczyni? do oderwania si? od schematycznego my?lenia i rozwoju muzycznej intuicji. Jednym s?owem PSM jest instrumentem wymagaj?cym, ale daj?cym mo?liwo?? pj?cia szybsz? ?cie?k? indywidualnego muzycznego rozwoju.

Zobacz inne gitary

© 2005 Rekguitars.com