REK

Custom guitars

Kontakt

Drogi Kliencie dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Zanim do nas zadzwonisz prosimy o zerknięcie do Q&A.

Zaznaczamy, że nie odpowiadamy na e-maile bez uprzedniego kontaktu telefonicznego.

Jeżeli po wstępnej rozmowie jesteś zainteresowany zamówieniem gitary to pobierz i odeślij wypełnioną specyfikację w celu uszczegółowienia swoich wymagań i uzyskania dokładnej wyceny.

REK

ul. Potaśnia 23E
Ostrzeszów, 63-500
woj. wielkopolskie
Email:

Przed przystąpieniem do wykonania gitary pobieramy zadatek w wysokości 20%-40% całkowitego kosztu instrumentu. W przypadku nietypowych części, których koszt przekracza znacznie średnie ceny przyjęte dla rzeczy danego rodzaju firma rezerwuje sobie prawo do żądania pokrycia kosztów zakupu, wymienionych powyżej, części przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia. Termin realizacji zamówienia jest ustalany każdorazowo indywidualnie z klientem. Generalnie wynosi on od 4 do 6 miesięcy. Dniem rozpoczynającym bieg wyżej wymienionego terminu realizacji zamówienia jest dzień wpłaty zadatku.

Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień preferowaną formą odbioru wykonanej gitary jest odbiór osobisty przez zamawiającego. W razie niemożliwości osobistego odbioru instrumentu firma nie ponosi odpowiedzialności, za jego uszkodzenia i rozregulowanie powstałe w czasie transportu.

GWARANCJA

 1. Każda gitara wykonana przez firmę REK objęta jest 24 miesięczną gwarancją. Okres 24 miesięczny liczy się od dnia objęcia gitary w posiadanie przez nabywcę.
 2. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej reklamujący zobowiązany jest dostarczyć gitarę do siedziby firmy REK.
 3. Reklamujący powinien dostarczyć gitarę odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 4. Reklamujący pokrywa koszty dostarczenia gitary pod adres firmy REK. Reklamujący bierze na siebie odpowiedzialność za zaginięcie lub uszkodzenie przedmiotu gwarancji w czasie dostawy. Firma REK zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia naprawionej gitary do reklamującego ale nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie gitary w tym czasie.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych w szczególności strun, progów, siodełka,
  • uszkodzeń mechanicznych w szczególności uszkodzeń lakieru, ożyłkowania,
  • uszkodzeń fizycznych na skutek wadliwego przechowywania gitary,
  • elementów gitary nadesłanych przez kupującego.
 6. Gwarancja traci ważność z powodu:
  • wadliwego przechowywania i konserwacji gitary oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
  • naprawy gitary przez osoby do tego nieuprawnione, przy czym zastrzega się, że jedynym podmiotem uprawnionym do dokonywania jakichkolwiek napraw, przeróbek itp. w okresie trwania gwarancji jest firma REK,
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Do skorzystania z praw wynikających z niniejszej gwarancji nie trzeba okazywać dokumentu gwarancji.